EPD

Home > Zorg > EPD

In onze hedendaagse moderne verzorgingsinstellingen, moeten alle zorgverleners altijd en overal kunnen beschikken over klinische en medische gegevens van de patiënt. Dit moet snel, efficiënt en overzichtelijk kunnen. In elk ZIS (=Ziekenhuis Informatie Systeem) zit een aanzienlijke hoeveelheid informatie, zowel administratief, klinisch als medisch. Ook in alle mogelijke randsystemen, dikwijls afdelingsgebonden, zit vaak heel wat informatie. Infohos Solutions bundelt al deze informatie in CPD (Centraal Patiënten Dossier).

Deze oplossing biedt het platform om alle patiëntgebonden informatie binnen het ziekenhuis centraal te integreren. Administratieve, medische, verpleegkundige en sociale gegevens van de patiënt worden samengebracht en voorzien van een toegangscontrole om ongeoorloofd gebruik uit te sluiten.

CPD is een webapplicatie ontwikkeld in de nieuwste .NET technologie van Microsoft. Gebruikmakende van de moderne communicatiestandaarden worden gegevens van andere systemen toegankelijk gemaakt op centraal niveau.

De arts gebruikt CPD als voornaamste bron van gecentraliseerde informatie. Algemene en administratieve patiëntgegevens zijn beschikbaar, zoals opnamedossiers en persoonlijke coördinaten van de patiënt en diens huisarts. Laboresultaten en alle mogelijke resultaten uit medische beeldvorming (RX, Anatoompathologie, Nucleaire Geneeskunde, …), maar ook ECG's, longfunctieonderzoeken, anesthesieverslagen, e.d. zijn vlot te raadplegen. Daarnaast zijn alle mogelijke documenten uit departementale medische dossiers opvraagbaar. De arts kan met CPD de verplichtingen rond MKG en CareNet vlot opvolgen en registreren.

De spoedverpleegkundigen behouden met CPD het overzicht over de bezetting van de spoedafdeling. Zij zien op elk tijdstip waar elke patiënt zich bevindt, welke zorgen er moeten toegediend worden, welke resultaten er beschikbaar zijn, welke documenten er bestaan voor de patiënt en als de nodige artsen de patiënt hebben gezien. Zij vullen het spoeddossier aan, zodat bij een eventuele opname de verpleegkundigen op de verpleegafdeling weten wat er op spoed met de patiënt gebeurde. Artsen kunnen op spoed, snel en efficiëntie correspondentie voeren met de huisarts.

De verpleegkundigen hebben met CPD altijd een overzicht op de bedbezetting op hun afdeling. Ze nemen de anamnese af bij opname en kunnen dit registreren. Belangrijke en cruciale gegevens kunnen zij centraal bewaren, zodat deze beschikbaar worden voor alle gebruikers van CPD. Het verloop van het verblijf van de patiënt kan nauwgezet bijgehouden worden. Met het CPD beschikt elke verpleegkundige over alle beschikbare informatie, waar ook een arts over beschikt, maar dan alleen voor de patiënten van de eigen afdeling. Ze kunnen vlot orders plaatsen voor technische en medische diensten. Men kan verpleegkundige taken definiëren, die op welbepaalde tijdstippen uit te voeren zijn, waarbij follow-up te allen tijde mogelijk is. Verpleegkundige interventies en medische orders kunnen worden ingepland en opgevolgd. Deze opvolging kan per individuele patiënt op een dagoverzicht, of via een grafisch totaal overzicht in de vorm van een Time-Task-Matrix. De hoofdverpleegkundigen kunnen dit alles vlot opvolgen voor de hele verpleegafdeling. Tijdens de vier MVG2-registratieperiodes, worden de te scoren zorgperiodes automatisch aangeboden, via een overzichtslijst. Het scoren zelf, gebeurt eenvoudig en vlot aan de hand van een elektronisch scoreblad, met de mogelijkheid om de MVG2-scores te extraheren uit het elektronisch verpleegkundig dossier. Door de continue achterliggende registratie van MVG2-scores bij verpleegkundige interventies kan de zorgzwaarte van een afdeling berekend worden, en kan even goed de evolutie van de zorgzwaarte van een individuele patiënt gevolgd worden.