Blog

Actieplan e-Gezondheid 2019-2021: enkele speerpunten

Als we zeggen dat België op het vlak van gezondheidszorg politiek gezien complex georganiseerd is, dan vertellen we niets nieuws. Dat maakt een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid over de grenzen van gemeenschappen en gewesten heen, niet gemakkelijk. Met het eGezondheidsplan willen alle betrokkenen daaraan iets veranderen.

Het eGezondheidsplan is een engagement van al deze beleidsniveaus om de digitale transformatie van de Belgische gezondheidszorg aan te pakken. Een eerste plan werd uitgerold tussen 2013 en 2018. Nu ligt het vervolgplan op tafel voor de periode 2019-2021.

Het nieuwe plan is onderschreven door 8 politiek verantwoordelijken van de federale staat en de verschillende gemeenschappen en gewesten.Het integrale plan kan je hier nalezen. Wij zetten alvast even enkele belangrijke items voor de ziekenhuizen op een rijtje.

Evaluatie eGezondheidsplan 2013-2018

Het eerste plan tekende de krijtlijnen uit voor o.a. de personal health viewer, recip-e, e-attestering en e-facturatie, …

Voor de ziekenhuizen werd een acceleratieprogramma opgesteld voor het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit heeft ertoe geleid dat meer dan de helft van de algemene ziekenhuizen een actieplan heeft opgestart voor de realisatie van een EPD volgens de BMUC-criteria (Belgian Meaningful Use Criteria)

 • 15% van de algemene ziekenhuizen heeft vandaag al een (quasi-)volledig geïntegreerd EPD
 • 75% van de algemene ziekenhuizen gebruikt e-Prescription
 • 60% heeft een elektronisch verpleegkundig dossier

 

eGezondheidsplan 2019-2021

Maar er is nog veel werk aan de winkel in de komende jaren. De focus van het nieuwe plan ligt op

 • het voortzetten van de interfederale samenwerking inzake de eGezondheidsstrategie en het streven naar een verdere optimalisering van het samenwerkingsmodel
 • het voortzetten waar nuttig, het bijsturen waar nodig en het stelselmatig afwerken van de lopende projecten en/of het uitbreiden ervan naar nieuwe doelgroepen of toepassingsgebieden
 • het versterken van de focus op operationele excellentie en het opvolgen ervan met het oog op het voortdurend verbeteren van de beschikbaarheid en performantie van de door de patiënt en zorgverstrekker gebruikte systemen en instrumenten
 • het verhogen van de aandacht voor de Europese en internationale initiatieven inzake eGezondheid

Het uitgebreide plan is opgedeeld in 7 clusters en focust op de volledige gezondheidszorg.

 • Cluster 0: Fundamenten
 • Cluster 1: Transversaal
 • Cluster 2: Ondersteuning
 • Cluster 3: Operationele excellentie
 • Cluster 4: Zorgverstrekkers en zorginstellingen
 • Cluster 5: Patiënt als co-piloot
 • Cluster 6: eGezondheid met mutualiteiten

 

Focus voor ziekenhuizen

Uitwisseling van gegevens

Het eGezondheidsplan stelt de patiënt centraal. Het uitwisselen van gegevens over deze patiënt tussen alle betrokken zorgverleners is dan ook een belangrijke focus. Daarom stelt het plan dat niet alleen ziekenhuizen moeten beschikken over een EPD, maar ook andere zorgverleners moeten inzetten op elektronische dossiers die gegevens kunnen uitwisselen.

Gestructureerde data, interoperabiliteit tussen systemen, stimuleren van gebruik van systemen, … zijn belangrijke aandachtspunten om gegevensdeling te kunnen realiseren. Ook de beveiliging van data en de toegangsrechten zijn belangrijke aandachtspunten. Gezondheidszorg stopt immers niet aan de deuren van het ziekenhuis. Alle betrokken zorgverleners moeten informatie delen om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen en de beste zorg te verlenen.

Elektronisch voorschrift

Het elektronisch geneesmiddelen-voorschrift is verplicht vanaf 1 januari 2020. In het eerste eGezondsheidsplan is hierrond al veel gerealiseerd. De komende periode ligt de focus op de dematerialisatie. Die kan op verschillende manieren gerealiseerd worden via o.a. mHealth mogelijkheden en via de Personal Health Viewer.

Het elektronisch voorschrift zou in deze periode ook uitgebreid moeten worden naar niet-medicamenteuze voorschriften (bv. kine, logo, medical devices, …)

VIDIS

Ook de verdere evolutie van VIDIS staat hoog op de agenda van het eGezondsheidsplan. Het VIDIS-project (Virtual Integrated Drug Information System ) wil gegevens- en informatiedeling organiseren en stimuleren

 • tussen de ambulante zorgactoren
 • tussen de ambulante sector en het ziekenhuismilieu
 • met en door de patiënt en zijn entourage over alle aspecten van de medicamenteuze behandeling

door de gegevens die in de bestaande systemen voor gegevensdeling beschikbaar zijn, te integreren en de processen rond geneesmiddelen beter te orkestreren.

Compatibiliteit tussen de verschillende systemen en gegevenskwaliteit zijn daarbij belangrijk. Enkel zo kunnen we komen tot een “medicatiedossier” en gedeeld multidisciplinair medicatieschema en een optimalisering van de zorgprocessen. De evoluties van de SAM 2.0 databank en Decision Support Systems zullen eveneens cruciaal zijn om stappen vooruit te zetten op dit vlak.

EPD in alle ziekenhuizen

In de komende periode moeten alle algemene ziekenhuizen een geïntegreerd EPD uitrollen. Naast instrumenten die de maturiteit van een EPD implementatie beoordelen, dient er ook aandacht te zijn voor de organisatorische of menselijke factoren die het implementatieproces kunnen vertragen of vermoeilijken.